Sukuseura Savon Eskeliset ry:n säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Savon Eskeliset ry ja sen kotipaikka on Iisalmi ja toimialue koko maa. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Savon Eskelisten vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

 • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia
 • suorittaa ja tukee henkilöhistoriallista ja sukututkimustoimintaa
 • kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa
 • harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta sekä avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.

3 § JÄSENET

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai tämän puoliso. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Hallituksen esityksestä vuosikokous voi kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle. Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta tai hän ei enää täytä sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5 § JÄSENMAKSU

Jäsenmaksun suuruudesta päättää seuran vuosikokous. Näissä säännöissä vuosikokouksesta käytetään myös nimitystä sukukokous. Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

6 § HALLITUS

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä. Jäseniä valittaessa otetaan huomioon eri sukuhaarojen tasapuolinen edustus. Hallituksen toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä voi perustaa tarpeellisia toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.  Seuran hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.

7 § SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Seuran tilikausi on kalenterivuosi ja se päättyy 31.12. ja toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista sukukokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen sukukokousta hallitukselle.

9 § SUKUSEURAN KOKOUKSET

Sukuseuran vuosikokouksena on varsinainen sukukokous, joka pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun välisenä aikana. Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on hallitukselle esitetty.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § SUKUSEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä ja sukuseuran kotisivuilla.

11 § VARSINAINEN SUKUKOKOUS

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus
 6. esitetään toiminnantarkastajan lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 8. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimikaudeksi
 9. päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet
 11. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 13. vuosikokouksen päättäminen.

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi seuran varat käytetään sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai alueen maakunta-arkistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.

13 § YHDISTYSLAIN NOUDATTAMINEN

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.

                                                               Sääntöjen päivitys hyväksytty vuosikokouksessa 2015